• صدور و اعلام به موقع مدارک مورد نیاز در ارتباط با ارسال کالا برای مشتری

.• پوشش دادن و آماده سازی و هماهنگی لازم جهت ثبتِ پیشنهاد قیمت حمل و نقل کالا وسرویس های های مرتبط با آن، همکاری جهت بارگیری و بار شماری

• سفارشات و دریافت و حمل سریع کالا به عنوان نماینده، ارائه مدارک مورد نیاز صاحب کالاو دیگر اطلاعات لازم جهت حمل محموله.